Deklaracja dostępności


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej BIP Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021r.

 

Metoda przygotowaniaoświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Barbara Gorzawska-Leszczyńska, ppow@powiatrybnicki.pl.

Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 723 14 01.

Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępniania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodekrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiotpubliczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

http://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające:

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej

Data: 30.03.2021r.

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

44-230 Czerwionka-Leszczyny

Ul. 3 Maja 42

Tel. 32 723 14 01

Faks. 32 723 14 94

e-mail: ppow@powiatrybnicki.pl

Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id//27955Skrytka

ePUAP: //ppow/skrytka

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostepność architektoniczna

Placówka nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind ani toalet dostosowanych dla potrzeb osob niepełnosprawnych. Placówka posiada samochód osobowy służbowy tzn. alternatywny sposób dostępności, który umożliwia umówienie się z petentem w jego miejscu zamieszkania po wcześniejszym umówieniu się. Osoby uprawnione, które zamierzają skorzystać z usługi winny, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą złożyć
w Sekretariacie Placówki (ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) formularz zgłoszenia sprawy lub przesłać go za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej: ppow@powiatrybnicki.pl

2. faxu- 32 723 14 94

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego

W Placówce jest zatrudniona osoba posługująca się językiem migowym w stopniu komunikatywnym.

 

  1. Raport o stanie zapewnienia dostepności
  2. Zarządzenie Starosty Rybnickiego - wyznaczenie Koordynatora do spraw dostępności
  3. Dostępność plus - obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o zapewnieniu dostępności

Linki do stron internetowych:

ustawa  z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus

https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa - strony internetowe dedykowane dostępności


Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamina lata 2020-2021

 

22 kwiecień 2021 Publikacja podstrony "Deklaracja dostępności".

Redaktor:
Tomasz Kajtoch

 

 Stronę opublikowano: 22.04.2021 - 15:57
Ostatnia modyfkacja: 7.05.2021 - 0:49
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP