Zasady Odplatności


Za pobyt dziecka w pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie, od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Opłaty nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

Od w/w opłaty naliczane są odsetki ustawowe.

Opłatę ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty.

 


Wprowadzone zmiany na stronie:

27 kwiecień 2021 Dodanie zakładki "Zasady Odplatności"
Redaktor:
Tomasz KajtochStronę opublikowano: 27.04.2021 - 18:15
Ostatnia modyfkacja: 27.04.2021 - 18:15
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP