Zakres działalności


Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej. Zapewnia wychowankom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich wszystkie potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, zdrowotne a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenie. Placówka funkcjonuje na zasadzie mieszkania autonomicznego, w którym życie wychowanków zbliżone jest do życia rodzinnego. Organizuje regularne zebrania Stałych Zespołów do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, tworzy diagnozy psychologiczno ? pedagogiczne oraz plany pomocy. Zapewniony jest kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi (chyba że sąd postanowi inaczej). Wychowankowie mają dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych, oferowane są im różne działania terapeutyczne. Nadzór nad realizowaniem przez pracowników obowiązujących standardów opiek i wychowania w Placówce sprawuje dyrektor.

Priorytetem działań placówki jest zapewnienie opieki i wsparcia do czasu umieszczenia dziecka z powrotem w rodzinie, umieszczenia w innej formie opieki zastępczej lub odpowiedniej placówce czy ośrodku, dostosowanym do specyficznych potrzeb wychowanka. Stąd też pobyt w placówce powinien mieć charakter przejściowy.

W pracy opiekuńczo - wychowawczej ważnym aspektem są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, profilaktyczno - wychowawcze, korekcyjno ? kompensacyjne, prowadzone w oparciu o wywiady psychologiczne, obserwacje własne,badania z użyciem testówpsychologicznych, analizę dokumentów, konsultacje z wychowawcami danej autonomii, pedagogiem i psychologiem, uaktualnianie diagnozy psychofizyczne wychowanków, wymagające modyfikacji ze względu na zmiany rozwojowe dzieci. Diagnozy zawierająpomocnewskazówki m. in. do dalszej pracy pedagogicznej, terapeutycznej, czy pracy z rodziną. Na bieżąco psycholog prowadzi arkusz badań i obserwacji wychowanków dotyczące aktualnego stanu psychicznego, sposobu zachowania, ujawnionych problemów szkolnych, wychowawczych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach jest placówką typu socjalizacyjnego. Placówka przewidziana jest dla wychowanków powyżej 10 roku życia. Dziecko w placówce przebywa nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywająca w Placówce , może w niej przebywać za zgodą Dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia jeżeli się uczy. Dziecko do Placówki kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków za opiekę i wychowanie dziecka.

Ważną rzeczą jest także umiejętna organizacja czasu wolnego dziecka. Uczenie wychowanków racjonalnego pożytkowania wolnego czasu jest czymś nieodzownym nie tylko i teraz, ale także w jego życiu w przyszłości. Aktywność fizyczna, umysłowa, emocjonalna, to najlepsza alternatywa dla dziecka. Na system działań Placówki składają się również wszelkie działania edukacyjne. Ogromna ilość dzieci przybywa do placówki z dużymi zaległościami dydaktycznymi. Wiele z nich ma problem z podstawowymi elementami w dziedzinie edukacji ( jak czytanie, pisanie, liczenie itp.). Dlatego praca edukacyjna wymaga wielkiego zaangażowania, cierpliwości oraz systematyczności działań. W pracy podejmowane są działania zarówno grupowe, jak i indywidualne. Pomoc dziecku w trudnościach szkolnych jest dla nas priorytetem.

W tym celu nieodzownym jest współpraca z pedagogami szkolnymi, wychowawcami klasy, opiekunami praktyk, a także wszelkimi instytucjami. Ścisła współpraca i kontrola postępów edukacyjnych jest elementem, który warunkuje sukces. Wychowawcy doposażają podopiecznych w podręczniki szkolne, zeszyty i przybory szkolne. Codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne.

Jednym z zadań Placówki jest również dbałość o kondycję zdrowotną dziecka. Bardzo wiele dzieci przybywa do placówki z różnymi schorzeniami, chorobami, zaniedbani pod względem zdrowotnym. Najczęstsze to zaniedbania w kwestii higieny jamy ustnej. Każdy z wychowanków ma dostęp do lekarza pierwszego kontaktu ? pediatry.

W placówce opiekuje się dziećmi 6 wychowawców (6 etatów), pracujących w systemie zmianowym. Opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający stały nadzór nad dziećmi. Osoby pracujące w godzinach nocnych są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód i jest to dokumentowane w zeszycie raportów. W placówce bezpośrednio opiekę nad wychowankami sprawują wychowawcy realizujący Indywidualny Plan Pomocy Dziecku.Stronę opublikowano: 27.04.2021 - 18:22
Ostatnia modyfkacja: 27.04.2021 - 18:23
Tłumacz języka migowego   Pętla indukcyjna

ePUAP
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czerwionce-Leszczynach

Starostwo Rybnik
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Rybniku


BIP